Sjællands Erhvervsakademi

Studieophold i udlandet

Du kan i dit studieforløb vælge at tage på et studieophold i udlandet. Når du overvejer et udvekslingsophold i form af et studieophold, skal du i første omgang orientere dig om de krav, som er defineret i dit studies studieordning. Især er det vigtigt, at du orienterer dig om de faglige krav, der eksisterer for din uddannelse for det semester, hvor du ønsker et udvekslingsophold.

Studieophold skal som hovedregel være hos en af de partnerinstitutioner, som Zealand har en partneraftale med. Generelt godkender vi ikke studieophold hos en institution hvor vi ikke har en partneraftale – et såkaldt ”free-rider” ophold. DOG kan vi i individuelle tilfælde godkende et sådant ophold hvis den studerende fagligt motiverer opholdet (fag/udbytte/institutionen), og samme faglighed ikke findes hos en af vores eksisterende partnerinstitutioner.

Som studerende skal du leve op til følgende krav, hvis du vil på et studieophold i udlandet:

 1. Du skal have bestået de første 2 semestre (for nogle uddannelser 1 semester – tjek din studieordning for såkaldte ”mobilitetsvinduer”) af dit studium med en gennemsnitskarakter på minimum 4.
 2. Du skal have sprogkundskaber i det relevante sprog på et niveau svarende til en IELTS på 6.0 – 6.5. IELTS er en type sprogtest som anvendes internationalt til at angive en studerendes sprogniveau. Niveauet 6,0 – 6,5 svarer til et niveau, hvor du kan anvende et fremmedsprog flydende og ubesværet. Andre sprogtests kan også anvendes, f.eks. TOEFL. Du skal være opmærksom på, om den udenlandske institution kræver dokumentation for dit sprogniveau. Hvis dette er tilfældet, skal du i god tid tilmelde dig til en af de ovenstående tests. Tal med din studievejleder angående test-steder.
 3. Du skal være selvstændig og have vist omstillingsparathed.

For at en udveksling som et studieophold kan godkendes, er det et krav, at den udenlandske institution i hjemlandet er nationalt godkendt som en højere uddannelsesinstitution.

Der stilles yderligere følgende krav til den udenlandske institution og fagene:

 • Institutionens fag skal være udbudt som en del af et officielt anerkendt fuldtidsstudie på videregående niveau.
 • Fagene skal udbydes på 2., 3. eller 4. år af uddannelsen.
 • Niveauet skal svare til den studerendes videregående uddannelse hos Zealand.
 • Fagene skal være relevante for den studerendes videregående uddannelse, men ikke nødvendigvis svare til fagene på det danske semester.
 • Fagenes omfang skal svare til et dansk semester, dvs. minimum 30 ECTS point.

Generelt vil et udvekslingsophold være af et semesters varighed og maksimalt strække sig over 2 semestre.

Forsikringsregler for studieophold

Forsikring for studerende i Studieophold

Når du skal på studieophold i Europa, skal du huske at bestille ’The European Health Insurance Card’ (Det blå EU-sygesikringskort). Det blå sygesikringskort er gratis og kan bestilles på www.huskdetblaa.dk.

På hjemmesiden kan du læse mere om de konkrete regler og dækninger i det land, du rejser til. Vær opmærksom på, at det blå sygesikringskort ikke dækker i alle situationer.

Derfor anbefaler vi, at du tegner en rejse- og sygeforsikring, der blandt andet dækker ansvar, hjemtransport og ulykke. Når du skal på studieophold uden for Europa, dækker hverken dit gule sygesikringsbevis eller ’The European Health Insurance Card’ (Det blå EU-sygesikringskort).

Det er derfor vigtigt at du tegner en sygeforsikring som dækker dig ind, herunder også ansvar, hjemtransport og ulykke.

Der gælder forskellige forhold for forskellige studerende, og visse faglige organisationer har gode forsikringsforhold for studerende medlemmer.

Generelt anbefaler vi dog, at du først kontakter dit eget (eller din families) forsikringsselskab. Alternativt, www.studenterforsikring.dk

Sproglig forberedelse

Det er en god idé at gå i gang med den sproglige forberedelse tidligt. Selvfølgelig kan det være at du tager af sted for at forbedre dine sprogkundskaber, men hvis al energi i begyndelsen skal bruges til at prøve at forstå, hvad der bliver sagt, bliver det faglige udbytte også derefter.

Til mange universiteter i engelsksprogede lande samt til nogle universiteter, som udbyder programmer på engelsk, skal du bruge en engelsk sprogprøve for at komme ind. Dette bør du undersøge i god tid og sørge for også at få afviklet i god tid inden det planlagte studieophold.

Nedenfor finder du links til forskellige relevante sprogkurser/sprogprøver:

TOEFL prøve/test: www.ets.org
IELTS prøve/test: www.ielts.org

Fagligt udbytte

Et studieophold skal give et andet og måske større fagligt udbytte end det, du kunne få ved at blive hjemme.

Du bør udarbejde studieprogrammet og vælge studiestedet ud fra dine faglige interesser og mål. Bliver den faglige del af opholdet en succes, er der også større chance for at det sociale og kulturelle udbytte af opholdet bliver det.

Vi anbefaler at du søger vejledning hos såvel din studievejleder, din uddannelses undervisere og dine medstuderende, som selv har været på studieophold. Og vi opfordrer dig til at deltage, hvis dit uddannelsessted holder internationale informationsdage, hvor medstuderende og andre fortæller om deres studieophold.

Oftest vil der også være udenlandske studerende på din uddannelsessted. Du kan med fordel opsøge dem, og få dem til at fortælle om deres erfaringer og gode råd.

Bolig under ophold

Hvis du skal på studieophold vil værtsuniversitetet ofte kunne hjælpe dig med at finde en bolig på campusset.

Hvis værtsuniversitetet ikke kan hjælpe dig, er der andre muligheder. Du kan enten rejse ud i god tid og forsøge at finde noget selv, eller du kan undersøge værtsuniversitets hjemmeside for boligtilbud. Det kan være meget forskelligt fra person til person, hvordan man ønsker at bo under sit ophold i udlandet.

Nogle synes, det er alle tiders at bo på campusset, og andre vil hellere bo i en delelejlighed eller i et hus. Du skal ligeledes tage stilling til, hvad du vil gøre med din bolig i Danmark under opholdet. Der er flere muligheder, og fremleje kunne være en af dem.

Meritoverførsel

Inden du tager afsted på et udenlandsk studie- eller praktikophold, skal det afklares, hvor meget merit du får for dit ophold. Dette aftales og afklares med din studieleder, studievejleder (og Erasmuskoordinatoren, hvis du har været på et Erasmusophold).

Indholdet af et udenlandsk studie- eller praktikophold samt længden på dit ophold skal aftales med den udenlandske værtsorganisation/-institution og indføres i en ”Learning Agreement” (ved studieophold) eller “Training Agreement” (ved praktikophold). Ved studieophold skal du være opmærksom på – især for lande uden for EU – at disse ikke nødvendigvis arbejder med ECTS points, som vi gør. Det betyder at et lige antal credit points ikke nødvendigvis modsvarer hinanden.

Meritten indføres i en Learning Agreement både i form af lokale credit points og de modsvarende ECTS. Da det kan være lidt svært for den enkelte at ”omregne” bedes du tale med din studieleder eller studievejleder om det. Studielederene eller studievejlederen skal i øvrigt også skal godkende den endelige aftale.

Eksamener i udlandet følger den udenlandske institutions eksamensregler og meriteres senere i Danmark. Eksamenskaraktererne overføres ikke direkte til danske karakterer, men det danske eksamensbevis vil indeholde en meritering af det udenlandske eksamensbevis.

Husk ved studieophold at få et Transcript of Records med hjem, således at din uddannelse kan overføre meritten til dit studie.

Dette er dit eget ansvar.

Hjem før tid?

Hvis du afbryder dit ophold i udlandet før tid, skal du meddele det til din studievejleder med det samme. Enten, så snart du ved, at du vil tage hjem før tid, eller så snart du er kommet hjem.

Du skal afrapportere på samme måde, som hvis du havde været af sted hele perioden, og din uddannelsesleder vil sammen med din studievejleder tage stilling til, om du skal tilbagebetale hele eller dele af dit stipendium.

Gode råd

Du bør begynde planlægningen af dit studieophold i god tid inden afrejsen. Typisk skal du gå i gang ½ – 1 års tid, før du skal afsted.

Du bør undersøge:

 • Det sted, du gerne vil studere
 • Hvilke fag dit studieprogram skal indeholde
 • Mulighederne for økonomisk støtte
 • Boligforhold
 • Forsikring
 • Sproglig forberedelse, sprogtest og andre test
 • Rejsen, opholdstilladelse, vaccinationer m.m.

Husk også at få dig en kontaktperson på Zealand, inden du rejser! Alle studerende, der tager på udveksling, har en kontaktperson på Zealand. Personen holder løbende kontakt til den studerende og sikrer, at opholdet er i overensstemmelse med de oprindelige krav, selvom der skulle ske ændringer undervejs.

Hjemkomst

Efter et ophold i udlandet skal du være opmærksom på, at du skal afrapportere opholdet, og at du skal sørge for, at dine resultater bliver meritoverført. Hvis du afbryder opholdet og kommer hjem før tid, skal du desuden være opmærksom på, at din studievejleder skal have det at vide med det samme.

Afrapportering

Hvis du har modtaget et stipendium, skal du udfylde en såkaldt “Final Report”. Vær opmærksom på, at du skal have foretaget afrapporteringen senest tre måneder efter afslutningen på dit studieophold. Hvis dette ikke sker, forbeholder vi os retten til at kræve stipendiet tilbagebetalt, og i yderste konsekvens vil vi bede Finansstyrelsen trække pengene fra din SU.

Andre studerende på udlandsophold bedes også udfylde en “Final Report”, da det er gennem disse, at vi blandt andet kan evaluere på praktikpladsen/studiestedet mv.

Der afholdes internationale dage/uger på de enkelte uddannelser, hvor der oplyses om mulighederne for at komme på praktik og studieophold i udlandet. Vi forventer, at studerende, der tidligere har benyttet sig af denne mulighed, møder op og fortæller andre studerende om deres oplevelser og erfaringer.

Hjem før tid?

Hvis du afbryder dit ophold i udlandet før tid, skal du meddele det til din studievejleder med det samme. Enten, så snart du ved, at du vil tage hjem før tid, eller så snart du er kommet hjem. Du skal afrapportere på samme måde, som hvis du havde været af sted hele perioden, og din uddannelsesleder vil sammen med din studievejleder tage stilling til, om du skal tilbagebetale hele eller dele af dit stipendium.

Faktaark om praktik