Sjællands Erhvervsakademi

Praktikophold i udlandet

Alle Zealands uddannelser indeholder et praktikelement, som en integreret del af studiet. Når du overvejer et praktikophold i udlandet skal du i første omgang orientere dig om de krav, der er defineret i dit studiets studieordning.

Hvis du ønsker et praktikophold i udlandet, skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal have bestået de første 3 semestre (for nogle uddannelser 2 semestre – tjek praktiksemester i din studieordning) af dit studium med en gennemsnitskarakter på minimum 4.
 • Du skal have sprogkundskaber i det relevante sprog på et niveau svarende til en IELTS
 • Du skal være selvstændig og have vist omstillingsparathed.

For at en udveksling som praktikophold kan godkendes, skal den udenlandske virksomhed være en registreret og godkendt virksomhed. Virksomhedens arbejdsgrundlag skal endvidere være relateret til centrale elementer i den studerendes videregående uddannelse. Yderligere stilles følgende krav til den udenlandske virksomhed/praktikvirksomheden:

 • Virksomheden skal være beskrevet
 • Arbejdsopgaverne skal være relevante for den studerendes senere virke
 • Arbejdsopgaverne skal være beskrevet og dokumenteret
 • Arbejdstiden er minimum 35,5 arbejdstimer per uge eller
 • Arbejdstiden er minimum 28,5 arbejdstimer per uge, hvis opholdet kombineres med et studie
 • Praktikkens varighed er 3 mdr. for både erhvervsakademiuddannelser og top-up uddannelser.
Forsikringsregler

Forsikring for studerende i Praktikophold

For sygeforsikring, herunder ansvar, hjemtransport og ulykke inden for og uden for Europa se ovenstående under studieophold.

Ved praktikophold i udlandet skal du være særlig opmærksom på, at du også skal være dækket af en ulykkes- og ansvarsforsikring. Ulykkesforsikring dækker, hvis du selv kommer til skade, og ansvarsforsikringen dækker, hvis du forvolder skade på en anden person eller ting, der tilhører andre.

Under Erasmus Plus programmet er der udarbejdet nogle retningslinjer som vi helt generelt anbefaler vores studerende at følge for alle typer praktik i udlandet – altså nedenstående retningslinjer og krav. Specifikt for Erasmus Plus praktikophold inden for Europa skal vi som Institution medvirke til at sikre, at retningslinjer og krav er overholdt. Med andre ord vil nedenstående retningslinjer og krav være en forudsætning for at vi kan indstille dig til økonomisk støtte igennem Erasmus Plus programmet.

Dækket af praktikvirksomhedens ulykkes- og ansvarsforsikring

Ofte har virksomheden selv en ulykke- og ansvarsforsikring, og vi anbefaler, at du beder virksomheden om at blive omfattet af denne. Husk, at praktikvirksomheden skal dokumentere dette ved at bekræfte, at du er dækket af virksomhedens forsikring i din Training Agreement / Erasmus+ ’learning agreement for Traineeships’ sammen med en underskrift.

Hvis du IKKE er dækket af virksomhedens ulykkes- og ansvarsforsikring

Hvis det ikke er muligt, at blive omfattet af praktikvirksomhedens ulykkes- og ansvarsforsikring, skal du selv sørge for at tegne den nødvendige forsikring. Det er et KRAV at du kan dokumentere, at du er tilstrækkeligt forsikret, for ellers kan du IKKE komme afsted på praktikophold under Erasmus+ programmet og hermed muligheden for støtte fra Erasmus +.

Styrelsen for Videregående Uddannelser har udarbejdet en række forsikringsbetingelser, der angiver de minimumsdækningskrav (standard klausul 1.0), der anbefales i forbindelse med praktikophold i udlandet. Dem kan du med fordel tage med til dit forsikringsselskab, så I kan finde en forsikring, der dækker under opholdet. Forsikringsselskabet kan herefter underskrive et forsikringscertifikat, som du kan aflevere til din uddannelsesinstitution som dokumentation for, at du har en forsikring, der dækker i henhold til anbefalingen. Standardklausul og forsikringscertifikat finder du her: www.ufm.dk/erasmusplus/insurance. (Du kan downloade standardklausul og forsikringscertifikat på dansk og engelsk i download boksne på denne side) Som det fremgår, anbefaler styrelsen, at der forsikres for ulykke og ansvar, både når du arbejder i praktikvirksomheden og i fritiden.

Det er alene et krav at du kan dokumentere, at du er forsikret mod ansvar og ulykke når du arbejder i praktikvirksomheden. Det er ikke et krav, at dit forsikringsselskab underskriver forsikringscertifikatet, men vi anbefaler denne fremgangsmåde.

HVIS dit forsikringsselskab IKKE vil underskrive et forsikringscertifikat, skal du over for din uddannelsesinstitution dokumentere, at du er tilstrækkeligt forsikret, for ellers kan du ikke komme afsted på praktikophold under Erasmus+.

Det vil i praksis betyde, at vi umiddelbart kun kan anerkende en forsikring via et tysk forsikringsselskab; Dr. Walter, www.dr-walter.com (forsikringsproduktet: Pro Trip World H). Vi anbefaler derfor denne forsikring til de studerende, som skal i praktik i udlandet og SELV skal tegne en ulykkes-og ansvarsforsikring.

ZEALAND stiller som krav at du enten tegner den forsikring vi anbefaler (Dr. Walter) – vi skal se dokumentation på at du har tegnet denne forsikring.

Du er velkommen til at anvende en alternativ forsikringsudbyder MEN i de tilfælde SKAL forsikringsselskabet dokumentere forsikringen – altså udfylde et forsikringscertifikat (se i download boksen).

Virksomheden skal sørge for at
 • lave praktikaftalen med den studerende
 • forberede opgaver, så der er noget den studerende kan gå i gang med
 • have en arbejdsplads klar i form af skrivebord med videre
 • snakke med medarbejderne om, hvad praktikanten skal lave
 • aftale med uddannelsesstedet, hvem der er fast kontaktperson i virksomheden.
Sproglig forberedelse

Det er en god idé at gå i gang med den sproglige forberedelse tidligt. Selvfølgelig kan det være at du tager af sted for at forbedre dine sprogkundskaber, men hvis al energi i begyndelsen skal bruges til at prøve at forstå, hvad der bliver sagt, bliver det faglige udbytte også derefter.

Til mange universiteter i engelsksprogede lande samt til nogle universiteter, som udbyder programmer på engelsk, skal du bruge en engelsk sprogprøve for at komme ind. Dette bør du undersøge i god tid og sørge for også at få afviklet i god tid inden det planlagte studieophold.

Nedenfor finder du links til forskellige relevante sprogkurser/sprogprøver:

TOEFL prøve/test: www.ets.org

IELTS prøve/test: www.ielts.org

Fagligt udbytte

Studie- og praktikophold skal give et andet og måske større fagligt udbytte end det, du kunne få ved at blive hjemme.

Du bør udarbejde studieprogrammet og vælge studiestedet ud fra dine faglige interesser og mål. Bliver den faglige del af opholdet en succes, er der også større chance for at det sociale og kulturelle udbytte af opholdet bliver det.

Vi anbefaler at du søger vejledning hos såvel din studievejleder, din uddannelses undervisere og dine medstuderende, som selv har været på studieophold. Og vi opfordrer dig til at deltage, hvis dit uddannelsessted holder internationale informationsdage, hvor medstuderende og andre fortæller om deres studieophold. Oftest vil der også være udenlandske studerende på din uddannelsessted.

Du kan med fordel opsøge dem, og få dem til at fortælle om deres erfaringer og gode råd.

Bolig under ophold

Hvis du skal på studieophold vil værtsuniversitetet ofte kunne hjælpe dig med at finde en bolig på campusset.

Hvis værtsuniversitetet ikke kan hjælpe dig, er der andre muligheder. Du kan enten rejse ud i god tid og forsøge at finde noget selv, eller du kan undersøge værtsuniversitets hjemmeside for boligtilbud.

Det kan være meget forskelligt fra person til person, hvordan man ønsker at bo under sit ophold i udlandet. Nogle synes, det er alle tiders at bo på campusset, og andre vil hellere bo i en delelejlighed eller i et hus. Du skal ligeledes tage stilling til, hvad du vil gøre med din bolig i Danmark under opholdet.

Der er flere muligheder, og fremleje kunne være en af dem.

Meritoverførsel

Inden du tager afsted på et udenlandsk studie- eller praktikophold, skal det afklares, hvor meget merit du får for dit ophold. Dette aftales og afklares med din studieleder, studievejleder (og Erasmuskoordinatoren, hvis du har været på et Erasmusophold).

Indholdet af et udenlandsk studie- eller praktikophold samt længden på dit ophold skal aftales med den udenlandske værtsorganisation/-institution og indføres i en ”Learning Agreement” (ved studieophold) eller “Training Agreement” (ved praktikophold).

Ved studieophold skal du være opmærksom på – især for lande uden for EU – at disse ikke nødvendigvis arbejder med ECTS points, som vi gør. Det betyder at et lige antal credit points ikke nødvendigvis modsvarer hinanden. Meritten indføres i en Learning Agreement både i form af lokale credit points og de modsvarende ECTS.

Da det kan være lidt svært for den enkelte at ”omregne” bedes du tale med din studieleder eller studievejleder om det. Studielederene eller studievejlederen skal i øvrigt også skal godkende den endelige aftale.

Eksamener i udlandet følger den udenlandske institutions eksamensregler og meriteres senere i Danmark. Eksamenskaraktererne overføres ikke direkte til danske karakterer, men det danske eksamensbevis vil indeholde en meritering af det udenlandske eksamensbevis.

Husk ved studieophold at få et Transcript of Records med hjem, således at din uddannelse kan overføre meritten til dit studie.

Dette er dit eget ansvar.

Hjem før tid?

Hvis du afbryder dit ophold i udlandet før tid, skal du meddele det til din studievejleder med det samme. Enten, så snart du ved, at du vil tage hjem før tid, eller så snart du er kommet hjem. Du skal afrapportere på samme måde, som hvis du havde været af sted hele perioden, og din uddannelsesleder vil sammen med din studievejleder tage stilling til, om du skal tilbagebetale hele eller dele af dit stipendium.

Gode råd

Du bør begynde planlægningen af dit studieophold i god tid inden afrejsen. Typisk skal du gå i gang ½ – 1 års tid, før du skal afsted.

Du bør undersøge:

 • Det sted, du gerne vil studere
 • Hvilke fag dit studieprogram skal indeholde
 • Mulighederne for økonomisk støtte
 • Boligforhold
 • Forsikring
 • Sproglig forberedelse, sprogtest og andre test
 • Rejsen, opholdstilladelse, vaccinationer m.m.

Husk også at få dig en kontaktperson på Zealand, inden du rejser! Alle studerende, der tager på udveksling, har en kontaktperson på Zealand. Personen holder løbende kontakt til den studerende og sikrer, at opholdet er i overensstemmelse med de oprindelige krav, selvom der skulle ske ændringer undervejs.

Hjemkomst

Efter et ophold i udlandet skal du være opmærksom på, at du skal afrapportere opholdet, og at du skal sørge for, at dine resultater bliver meritoverført.

Hvis du afbryder opholdet og kommer hjem før tid, skal du desuden være opmærksom på, at din studievejleder skal have det at vide med det samme.

Afrapportering

Hvis du har modtaget et stipendium, skal du udfylde en såkaldt “Final Report”. Vær opmærksom på, at du skal have foretaget afrapporteringen senest tre måneder efter afslutningen på dit studieophold.

Hvis dette ikke sker, forbeholder vi os retten til at kræve stipendiet tilbagebetalt, og i yderste konsekvens vil vi bede Finansstyrelsen trække pengene fra din SU. Andre studerende på udlandsophold bedes også udfylde en “Final Report”, da det er gennem disse, at vi blandt andet kan evaluere på praktikpladsen/studiestedet mv.

Der afholdes internationale dage/uger på de enkelte uddannelser, hvor der oplyses om mulighederne for at komme på praktik og studieophold i udlandet. Vi forventer, at studerende, der tidligere har benyttet sig af denne mulighed, møder op og fortæller andre studerende om deres oplevelser og erfaringer.

Hjem før tid?

Hvis du afbryder dit ophold i udlandet før tid, skal du meddele det til din studievejleder med det samme. Enten, så snart du ved, at du vil tage hjem før tid, eller så snart du er kommet hjem. Du skal afrapportere på samme måde, som hvis du havde været af sted hele perioden, og din uddannelsesleder vil sammen med din studievejleder tage stilling til, om du skal tilbagebetale hele eller dele af dit stipendium.