Sjællands Erhvervsakademi
EN DK

Praktikophold i udlandet

Her finder du alt hvad du skal vide om at tage et praktikophold i udlandet.

Krav

Der stilles de samme krav til en praktik i udlandet som i Danmark. De krav som du og virksomheden skal være opmærksom på finder du defineret i kravene til praktikken på dit studie.

Er du i tvivl kan du læse mere om praktik her.

Varighed

Et praktikophold skal som hovedregel svare til et fuldtidsjob, altså ca. 37 timer om ugen, og være inden for et område der er relevant for dit studie og senere virke.

Forsikring

Ved praktikophold i udlandet skal du være særlig opmærksom på, at du også skal være dækket af en ulykkes- og ansvarsforsikring. Ulykkesforsikring dækker, hvis du selv kommer til skade i arbejdstiden, og ansvarsforsikringen dækker, hvis du forvolder skade på en anden person eller ting, der tilhører andre i arbejdstiden. Se mere på denne side under fanen “Forsikring”.

Praktikophold i udlandet
Hvor kan jeg komme hen?

Du kan i princippet komme i praktik i hvilket som helst land, hvis du kan finde en praktikplads, som kan godkendes. I praksis kan det dog være udfordrende selv at finde en virksomhed, medmindre du selv har et godt netværk i det land, du vil til. Zealand samarbejder derfor med en række partnere i udlandet, som – mod betaling – kan finde en praktikplads til dig.

Jeg søger praktik på egen hånd

Der er i princippet ingen forskel på, om praktikken er i Danmark eller i udlandet. Det er din praktikkoordinator der afgør, om det faglige indhold i din praktik lever op til kravene. Hvis du søger en praktik på egen hånd, eller har nogle personlige forbindelser som du kan bringe i anvendelse skal du være opmærksom på at der skelnes imellem praktik indenfor EU/EEA og udenfor EU/EEA.
Hvis du er i en praktik indenfor EU/EEA vil du som oftest kunne formalisere din praktik igennem Erasmus Plus programmet. Foruden at programmet sikrer at din praktik lever op til nogle kvalitetsstandarder betyder Erasmus + også at du vil kunne få en månedlig økonomisk støtte, og at du er sikret en tilstrækkelig forsikringsdækning.

Hvis en praktik udenfor EU/EEA kan den ikke gennemføres igennem Erasmus+ og du skal være opmærksom på reglerne for ophold i det pågældende land. Oftest vil praktik sidestilles med et almindeligt job hvorfor der foruden visum/opholdstilladelse vil skulle søges særskilt om en arbejdstilladelse.

Jeg vil gerne søge en praktik igennem en Zealand praktik agent

Vores samarbejdspartnere er lokale agenturer som kender virksomhederne i deres lokalområde rigtig godt. På baggrund af dit CV samt ansøgning, finder vores partner en praktikplads der passer til lige netop dine kompetencer, ønsker og interesser. Partneren afholder en samtale (fx over Skype) med dig og går på baggrund af den samtale i gang med at lede efter virksomheder.

Når de har fundet en passende virksomhed, sættes der en samtale op mellem dig og virksomheden, som sikrer at der forventningsafstemmes ift. indholdet i din praktik. Der laves en aftale, som skal godkendes af dig, virksomheden og Zealand. Undervejs i forløbet står partneren klar til at hjælpe dig, hvis der opstår problemer. Gebyret for denne service ligger på mellem 350 og 550 EUR afhængig af destination. Vi har partnere der opererer i flg. byer:

  • Belfast (UK)
  • Liverpool (UK)
  • Glasgow (UK)
  • Dublin (Irland)
  • Madrid (Spanien)
  • Barcelona (Spanien)
  • Mataró (Spanien)
Erasmus Plus praktik - hvad er det?

Erasmus+ er den Europæiske Kommissions uddannelsesprogram som har eksisteret i over 30 år. Programmet har blandt andet til formål, at medvirke til at styrke studerende mobiliteten, samt styrke det europæiske og internationale udsyn hos studerende på videregående uddannelser. I 2019 uddelte programmet 35,6 millioner euro til projekter og udvekslingsophold for studerende i et af program eller partnerlandene.

Foruden økonomisk støtte, kvalitetsstandarder, merit og anerkendelse, så lægger programmet også vægt på de studerendes fremmedsprogsfærdigheder i de europæiske sprog. OLS, Online Linguistic Support, dækker over et gratis tilbud hvor udgående studerende inviteres til en sprogtest (arbejdssprog under opholdet) før og efter ophold for at måle en sproglig forbedring. OLS tilbyder også et online sprogkursus i arbejdssproget ved behov, eller alternativt et kursus i det sprog, som anvendes i destinationslandet. På den vis medvirker Erasmus+ til at udvikle de deltagende studerendes sproglige kompetencer i et eller flere af de europæiske sprog.

Zealand Sjællands Erhvervsakademi er en godkendt institution og deltager i Erasmus Plus samarbejdet.

Vores Erasmus+ kode er: DK KOGE 03

Se vores godkendelse/Charter her

Foruden at programmet giver en månedlig økonomisk støtte til de studerende for at dække opholdsudgifterne i udlandet betyder Erasmus+ også, at dit udlandsophold gennemføres således, at det lever op til de rettigheder og kvalitetsstandarder, som kendetegner programmet.

Du kan læse mere om Erasmus Plus i FAQ Erasmus Plus.

Hvilke muligheder har jeg igennem Erasmus+?

Et praktikophold under Erasmus+ programmet skal vare mellem 2 og 12 måneder. Det vil typisk være på dit 3’die og/eller 4’de og/eller dit 5’te semester. Yderligere, skal der gives merit og anerkendelse for opholdet, som typisk ikke vil være et issue da praktikken er en integreret del af dit studie hos Zealand. Det er et krav, at den udenlandske virksomhed i hjemlandet er nationalt godkendt (tilsvarende det dansk cvr). Ellers vil kravene til både virksomhed og praktikken være identiske med de krav som var det en praktik i Danmark. Læs mere om dine krav til din praktik.

Praktikophold i programlande vil foregå i et EU eller EEA medlemsland (EU inkl. Norge, Island, Tyrkiet og Lichtenstein), og der gives en månedlig økonomisk støtte til studerende på EUR 385 eller EUR 435 (2018 satser), som beregnes på faktiske antal dage afhængigt af land. Forventningen for 2019 og 2020 er mindre stigninger. Praktikophold skal ligesom et praktikophold i Danmark aftales og formaliseres igennem Zealand CRM (Zealand online praktikaftale system).

I visse tilfælde, ved knappe midler til rådighed, kan det forekomme at vi ikke kan betale støtte for det fulde ophold. Du vil altså kun modtage et delvist ”grant” kombineret med grant (i så fald et kombineret såkaldt ”0” grant ophold). Samme retningslinjer og procedurer følges for begge typer ophold. Det sker dog yderst sjældent at et ophold gennemføres som et kombineret eller fuldt zero grant ophold.

Recent Graduate programmet i programlande er en mulighed for at få en praktik gennemført igennem Erasmus + programmets regler EFTER at du har afsluttet din uddannelse hos Zealand. Det kunne f.eks. være hvis du og din praktikvirksomhed ønsker mere tid til, at se hinanden an inden en egentligt ansættelse. Det kunne også være en traditionel trainee stilling i udlandet. I princippet gælder nøjagtigt sammen regler som reglerne for egentlig praktik. DOG skal du være opmærksom på, at praktik under Recent Graduate programmet SKAL være formaliseret og aftalt INDEN du afslutter dit studie. Altså, dagen efter at du har afsluttet er det for sent.

Ansøg Erasmus Plus praktik

Når din praktik er godkendt og formaliseret igennem Zealand CRM (Zealand online praktikaftale system) har du mulighed (læs: opfordres du til) at søge din praktik igennem Erasmus+. Det vil give dig en række fordele, herunder blandt andet en månedlig økonomisk støtte. Læs mere under Erasmus Plus

Hvordan kommer jeg på et Erasmus+ studieophold?

Når du har en relevant aftale om praktik aftalt ansøger i første omgang om Erasmus + til den internationale mobilitets ambassadør på dit studiested på Zealand.

Du ansøger ved at indlevere følgende dokumenter:

1 Ansøgningsskema til nominering til Erasmus Plus

Du kan FØRST ansøge når din praktik er aftalt og godkendt. Du søger om En Erasmus Plus praktik via ansøgningsskemaet i højre kolonne.

INTERN NOMINERING: I første omgang er det dit studiested, som indstiller din praktik til et praktikophold under Erasmus Plus. Da der kan være begrænsede midler til rådighed, vil ansøgere blive vurderet og indstillet efter en række kriterier. Du skal i den forbindelse være opmærksom på at du kan indstilles til enten fuldt grant, delvist grant eller fuldt zero grant. De sidste to muligheder sker kun i de tilfælde hvor der er begrænsede midler til rådighed. Du kan se de formelle krav der gælder til et Erasmus Plus studieophold, samt de nomineringskriterier som er fastsat af ZEALAND her. https://www.zealand.dk/wp-content/uploads/2017/06/Vurderingskriterier_december20151.pdf

Deadline for ansøgning om Erasmus Plus?

Der kan i princippet ansøges frem til praktikstart. I tilfælde af begrænsede midler fra Erasmus + er deadline vil følgende deadlines blive anvendt:

1 April
For ophold i EFTERÅR semestret

1 Oktober
For ophold i FORÅR semestret

Ansøgnings deadline vil blive anvendt således at ansøgninger modtaget til deadline vil (prioriteret) få den fulde støtte fra Erasmus+. Ansøgninger som modtages senere vil blive tildelt støtte som kan afhænge af antallet af ansøgere, og hvis tilfældet blive tildelt helt, delvist eller ingen støtte.

Hvis du nomineres internt vil du få en meddelelse herom direkte. Processen for at formalisere dit studieophold som et Erasmus+ studieophold vil startes. Denne proces vil køre sideløbende med ansøgnings- og optagelsesprocessen eksternt i forhold til det valgte land/partner institution.

2 Erasmus Plus Læringsaftale for praktikophold.

Erasmus+ træningsaftalen finder du her. https://www.zealand.dk/wp-content/uploads/2018/06/E-2018-Training-agreement-students-traineeships.docx

Erasmus+ praktikophold vil vi fra 2019 begynder at eksperimentere med online træningssaftaler. Altså at aftalerne alene udfyldes og godkendes online. Hvis dit Erasmus+ praktikophold bliver formaliseret online vil du modtage et link til en platform hvori aftalen formaliseres. Du kan også anvende Erasmus+ app’en til at formalisere din aftale.

Download Erasmus+ App her

Hvis du downloader app’en vil du også kunne ændre aftalen hvis praktikken ændres (se under dit ophold i udlandet/During Mobility). App’en har ligeledes en række ”ressourcer” tilknyttet afhængigt af destinationen for dit praktikophold.

3 Dokumentation for forsikringsdækning under praktikken (ulykke og ansvar).

(Se dokumentations kravet under punktet forsikring.)

Forsikring

Det vil ALTID være dit EGET ANSVAR at sørge for, at du en tilstrækkelig forsikringsdækning.

Indenfor EU

Når du skal på praktikophold indenfor EU, skal du huske at bestille ’The European Health Insurance Card’ (Det blå EU-sygesikringskort). Det blå sygesikringskort er gratis og kan bestilles på borger.dk.

På hjemmesiden kan du læse mere om de konkrete regler og dækninger i det land, du rejser til. Vær opmærksom på, at det blå sygesikringskort ikke dækker i alle situationer og det dækker KUN I EU. Foruden EU sygesikringskort anbefaler vi, at du yderligere tegner en rejse- og sygeforsikring, der blandt andet dækker ansvar, hjemtransport og ulykke.

Udenfor EU

Når du skal på studieophold udenfor Europa, dækker hverken dit gule sygesikringsbevis eller ’The European Health Insurance Card’ (Det blå EU-sygesikringskort). Det er derfor VIGTIGT, at du som minimum tegner en sygeforsikring som dækker dig ind, herunder også ansvar, hjemtransport og ulykke.

Der gælder forskellige forhold for forskellige studerende. Tjek altid dit eget forsikringsselskab først. Det er ofte muligt som kunde at købe en fordelagtig tillægsforsikring. Hvis du er medlem at en faglig organisation kan denne også have et godt forsikringstilbud for studerende medlemmer. Alternativt kan du tjekke: www.studenterforsikring.dk

Ansvar og ulykkesforsikring under praktikken

I Danmark er reglen at virksomheder SKAL ansvars- og ulykke forsikre studerende i praktik. Reglerne i udlandet er bare ikke som i Danmark hvorfor det er vigtigt at sikrer at du er tilstrækkeligt dækket ind. En ulykkesforsikring dækker, hvis du selv kommer til skade under praktikken, og ansvarsforsikringen dækker, hvis du forvolder skade på en anden person eller ting, der tilhører andre under praktikken.

Under Erasmus Plus programmet er der udarbejdet nogle retningslinjer, som vi helt generelt anbefaler vores studerende at følge for alle typer praktik i udlandet. Specifikt for Erasmus Plus praktikophold inden for Europa skal vi som Institution medvirke til at sikre, at retningslinjer og krav er overholdt. Med andre ord vil nedenstående retningslinjer og krav være en forudsætning for at vi kan indstille dig til økonomisk støtte igennem Erasmus Plus programmet.

1 Dækket af praktikvirksomhedens ulykkes- og ansvarsforsikring?

Ofte har virksomheden selv en ulykke- og ansvarsforsikring, og vi anbefaler, at du beder virksomheden om at blive omfattet af denne. Husk, at praktikvirksomheden skal dokumentere dette ved at bekræfte, at du er dækket af virksomhedens forsikring i din Training Agreement / Erasmus+ ’learning agreement for Traineeships’ sammen med en underskrift.

2 Hvis du IKKE er dækket af virksomhedens ulykkes- og ansvarsforsikring:

Hvis det ikke er muligt, at blive omfattet af praktikvirksomhedens ulykkes- og ansvarsforsikring, skal du selv sørge for at tegne den nødvendige forsikring.

Det er et KRAV at du kan dokumentere, at du er tilstrækkeligt forsikret, for ellers kan du IKKE formalisere dit praktikophold under Erasmus+ programmet og hermed muligheden for støtte fra Erasmus +.

Styrelsen for Videregående Uddannelser har udarbejdet en række forsikringsbetingelser, der angiver de minimumsdækningskrav (standard klausul 1.0), der anbefales i forbindelse med praktikophold i udlandet. Dem kan du med fordel tage med til dit forsikringsselskab, så I kan finde en forsikring, der dækker under opholdet. Forsikringsselskabet kan herefter underskrive et forsikringscertifikat, som du kan aflevere til din uddannelsesinstitution som dokumentation for, at du har en forsikring, der dækker i henhold til anbefalingen. Standardklausul og forsikringscertifikat finder du her: www.ufm.dk/erasmusplus/insurance. (Du kan downloade standardklausul og forsikringscertifikat på dansk og engelsk i download boksen på denne side)

Det er alene et krav at du kan dokumentere, at du er forsikret mod ansvar og ulykke når du arbejder i praktikvirksomheden. Det er ikke et krav, at dit forsikringsselskab underskriver forsikringscertifikatet, men vi anbefaler denne fremgangsmåde.

HVIS dit forsikringsselskab IKKE vil underskrive et forsikringscertifikat, skal du over for din uddannelsesinstitution dokumentere, at du er tilstrækkeligt forsikret, for ellers kan du ikke komme afsted på praktikophold under Erasmus+.

Det vil i praksis betyde, at vi umiddelbart kun kan anerkende en forsikring via et tysk forsikringsselskab; Dr. Walter, www.dr-walter.com (forsikringsproduktet: Pro Trip World + Pro Trip World H). Du kan selvfølgeligt tegne forsikring igennem andre udbydere. I så tilfælde vil vi dog kræve at forsikringsudbyderen ved forsikringscertifikatet attestere at den tegnede forsikring dækker i henhold til styrelses forsikringsklausul 1.0.

Med andre ord: Vi har ikke ressourcerne til at sætte os ind i forskellige udbyderes forsikringsdækning hvorfor vi umiddelbart kun kan godtage de pågældende forsikringer fra Dr. Walter uden yderligere dokumentation. Vi skal i det tilfælde se dokumentation på at du har tegnet denne forsikring, både Pro Trip World og Pro Trip World H.

Økonomi og SU i udlandet

Det er selvfølgelig vigtigt at du har styr på din økonomi i udlandet. Tal med din bank således at du sikre dig den bedste løsning.

Som hovedregel gælder, at får du SU kan du tage din SU med til udlandet. Husk også, at du får SU som udeboende i udlandet.

DOG hvis din praktik er en lønnet praktik hvilket f.eks. gælder for Handelsøkonom og Laborant studierne, så gælder der nogle helt særlige regler. Hvis virksomheden i udlandet ikke betaler løn under praktikken, og at virksomheden erklærer at der ikke betales løn og at der ikke er sædvane for løn under praktik, altså:

”the internship host Organisation/Enterprise declares that the intern/trainee is not paid a monthly salary due to common practice in the country where the internship is based”

Der er DIT ansvar at sikre, at virksomheden tilkendegiver ovenstående erklæring. Erklæringen afgives i Zealands online praktikaftale system (CRM) https://www.zealand.dk/praktikaftale/ under punktet:

”Øvrige forhold aftalt // Any Other Agreements”

Hvis den udenlandske praktikvirksomhed afgiver ovenstående erklæring er det muligt at få SU under praktik i udlandet for praktikker som er lønnede praktikker. Da reglerne kan ændres (2019) er det dit eget ansvar at sikre at reglerne for dit praktikophold ikke er ændret i forhold til reglerne i 2019.

Sluttelig skal du være opmærksom på den såkaldte ”3,000 kr” regel. En praktikvirksomhed må gerne bidrage til at dække de ekstra omkostninger, som du måtte have, uden at dette betragtes som løn. Det som kaldes ”a contribution in kind”. Det kunne f.eks. være tilskud til rejseomkostninger, tilskud til bolig mm. Det må bare ikke få en form hvor det er at betragte som en egentlig aftalt lønudbetaling. Det er dit ansvar at sikre at du ikke er i strid med den omtalte regel.

Hvis dit praktikophold er igennem Erasmus+ vil du modtage det økonomiske tilskud som er meddelt før afrejsen. Dit fulde tilskud udbetales i 2 rater, typisk 80% før afrejse og den sidste rate ved afslutning af opholdet.

Normalt skal du ikke dokumentere hvad du har brugt pengene til. Du skal dog kunne dokumentere (både i forhold til Erasmus + samt SU), at du har været på praktikophold i udlandet. Det gør du ved din After Mobility dokumentation.

Her erklærer praktikvirksomheden at du har været i praktik hos virksomheden, samt start og slut dato. Endvidere, end kort feedback på praktikopholdet og dig som praktikant. Virksomheden/Organisationen attesterer ved underskrift og stempel.

Værd at forberede inden du rejser

Der flere ting at være opmærksom på inden du rejser på et praktikophold.

Forsikring

Har du tegnet en tilstrækkelig forsikringsdækning? DET ER DIT EGET ANSVAR!

Visum og/eller arbejdstilladelse?

Du skal undersøge, om du skal søge visum i forbindelse med dit studieophold. Det vil afhænge af dit statsborgerskab og hvilket land du skal til. Vi anbefaler dig at følge de instruktioner som vores partnerinstitution anviser/vejleder. EU borgere kan opholde sig i et andet EU land uden at søge visum. Dog kan der – afhængigt af land – være krav om at man registrerer sig i det land man kommer til.

For rejser til lande UDENFOR EU/EEA vil du som oftest skulle søge om en tidsbegrænset opholdstilladelse/studieophold. Regler og procedurer varierer fra land til land hvorfor vi anbefaler dig af følge de instruktioner og vejledninger som vores partnerinstitution giver dig. En visum ansøgning tager tid hvorfor vi anbefaler dig at være ude i god tid inden afrejsen.

Vaccinationer

Det er vigtigt at du orienterer dig om vaccinationer som anbefales til dit studieland og din nuværende vaccinationsdækning. Du kan orientere dig her omkring dit behov: https://rejse.ssi.dk/

Det er dit eget ansvar og husk det er ikke farligt at rejse så længe man tænker sig om!

Bolig i udlandet

Ofte vil praktikvirksomheden/-organisationen kunne være behjælpelig med at finde en bolig eller anvise hvordan du kan finde dig en bolig. Men især i de større byer og hovedstæder er boligmarkedet presset, ligesom i Danmark.
Hvis virksomheden ikke kan hjælpe dig, er der andre muligheder. Du kan enten rejse ud i god tid og forsøge at finde noget selv, eller du kan undersøge om der eksisterer online bolig- og værelsesanvisninger.

Du kan alternativt tjekke www.housinganywhere.com som er et tilbud for studerende til studerende.

Værd at vide om dit ophold

Når du ankommer til din destination/praktikvirksomhed er det en rigtig god ide at melde din ankomst hurtigst muligt, og at du får registrerings procedurerne klaret i forhold til de lokale myndigheder.

Når selve praktikken i udlandet påbegyndes er det VIGTIGT, at du laver det som vi har aftalt og forhåndsgodkendt i praktikaftalen. Hvis der er væsentlige ændringer er det vigtigt at du kontakter din praktikvejleder således at vi kan forhåndsgodkende den ændrede praktik.
Hvis du er på et Erasmus+ praktikophold er der en foruddefineret procedure for ændring og forhåndsgodkendelse ”During Mobility”, som vi SKAL godkende. Se din Erasmus+ Træningsaftale (Learning Agreement) for During Mobility proceduren.

Hvis du afbryder et ophold, eller har et ønske om at komme hjem før tid, er det vigtigt at du gør det sammen med os. Altså, at du ikke bare afbryder eller rejse hjem. Hvis situationen skulle opstå opfordrer vi dig til at tage kontakt til din internationale mobilitetsambassadør samt praktikvejleder for at vi sammen kan finde den bedste løsning. Dette gælder også for Erasmus+ praktikophold hvor der oveni kan være en økonomisk udfordring i forhold til tilbagebetaling.

Inden du afslutter dit praktikophold er det vigtigt at du sikrer at du beder om at få en ”anbefaling” hvor start og slut dato noteres, og hvor virksomheden med underskrift og stempel bekræfter, at du har været på praktikopholdet. For Erasmus+ pratikophold skal der udfærdiges et After Mobility dokument (se din Erasmus+ træningsaftale).

Dokumentationen skal dels bruges i forhold til SU dels i forhold til Erasmus+.

Godkendelse af din praktik

Når du er hjemme igen skal du have din praktik godkendt og anerkendt. Du skal altså have tilskrevet dit studie det antal ECTS som en godkendt praktik udløser.

De forskellige studier på Zealand har deres helt egne regler for hvordan en praktik godkendes i forhold til om læringsmålene er nået. Du kan læse mere på https://www.zealand.dk/praktik/ eller i dit studies studieordning som du finder under dit studie https://www.zealand.dk/fuldtidsuddannelser/

Fortæl og del dig gode historie når du er tilbage. Vi opfordrer dig til at dele og fortælle andre medstuderende om dit ophold.

Del også gerne dine billeder med os. Tag dine billeder på Instagram med hashtagget #WeAreZealand.

Vores Erasmus+ kode er: DK KOGE 03

Zealand Sjællands Erhvervsakademi er en godkendt institution og deltager i Erasmus Plus samarbejdet.

Erasmus+

Se vores godkendelse/Charter her

E+ Policy Statement

OID: E100 70 657

Zealand

Cookie-indstillinger

Zealand og tredjeparter bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af zealand.dk samt til statistik. Du kan til- og fravælge cookies ved at klikke på knapperne herunder. Når du klikker ‘Accepter alle’, accepterer du vores brug af cookies og Zealands privatlivspolitik. Du kan ændre eller trække din accept tilbage ved at klikke på ‘Cookieindstillinger’ i bunden af siden. Læs mere om cookies i vores cookiepolitik

Tilbage

Cookie-indstillinger

Hvis du ikke ønsker, at vores samarbejdspartnere behandler dine persondata og anvender dem på tværs af internettet, kan du fravælge det her.

Formål